PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Aké sú zážitky našich detí

Téma tohtoročnej súťaže bola fascinujúcou voľbou, ktorá ponúkla deťom úžasné možnosti kreatívne sa vyjadriť. A my vidíme ich otvorenosť, vnímavosť a schopnosť absorbovať čokoľvek , čo zachytí ich fantázia, vidíme zázrak zobrazenia ich nových zážitkov. Ťažko posúdiť, ktorý zážitok si zapamätajú navždy, ktorý na nich najviac zapôsobí a a ovplyvní ich budúce chovanie. To, čo sa prihodí dnes, môže určiť spôsob ich reakcie na nepredvídané udalosti v budúcnosti.
Na rovnaké podnety nereagujeme všetci rovnako a aj svoju odpoveď na ne vyjadrujeme rôznymi spôsobmi, odzrkadľujúc stupeň svojej obrazotvornosti alebo praktickú realitu. A práve to prispieva k individualite a osobnosti každého ľudského tvora a robí náš život takým zaujímavým.
Súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC 2005 by pre toto všetko mala byť veľmi hodnotná a ja sa už teším na to, keď uvidím výsledky toho, ako deti z rôznych krajín sveta zobrazujú svoje "najúžasnejšie zážitky".

Joie Springer
koordinátorka
UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL)


What experiences have our children

This year's ex-libris topic is a fascinating choice that offered tremendous opportunities for children to express themselves creatively. We have all seen the wonder shown when they are exposed to new experiences; their openness, receptivity and ability to absorb whatever catches their fancy. We have no way of judging what will have the most immediate impact; what will remain with them forever and influence their future behaviour. Exposure to a happening today can determine the way they respond to unforeseen events.
We all react differently to the same stimulus and express our response in different ways reflecting the heights of our imagination or a pragmatic reality. This is what contributes to the individuality and personality of each human being and adds to the diversity that makes life so interesting.
The 2005 EX LIBRIS HLOHOVEC competition should therefore be very rewarding and I look forward to seeing the results of this competition as different children around the world describe their 'most amazing experience'.

Joie Springer
Coordinator
UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL)
TOP


 Designed and created by AMANET C 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC C  2004