PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
10 rokov "vynálezu" EX LIBRIS HLOHOVEC

springer Medzinárodná súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC je jednou z tých aktivít, ktorým sa darí vyvolať záujem verejnosti. Od svojho začiatku pred desiatimi rokmi sa rozrástla na medzinárodnú udalosť, ktorú dnes dychtivo očakávajú deti i dospelí v mnohých krajinách sveta. Téma 10. ročníka, ktorá oslavuje ľudský um a tvorivosť, je veľmi vítaná a preto UNESCO s potešením podporilo súťaž aj tento rok.

Vynálezy sú hmatateľným svedectvom tvorivosti. Niektoré dramaticky zmenili svet zavedením nových pojmov, modelov a nástrojov. Väčšina z nich zlepšila náš spôsob života, i keď sa občas stalo, že dosiahli opačný efekt. Medzi najvýznamnejšie objavy patria prvé nástroje, vyrobené pravekými ľuďmi z kameňa, prvé písmo, kníhtlač, písacie stroje, parné stroje, očkovanie, chladničky, lietadlá, televízia, telefóny i celosvetová sieť internetových dokumentov. Každý z týchto vynálezov radikálne zmenil ľudskú spoločnosť.

Zdá sa, že ľudská fantázia nemá hranice. Niektoré nápady sa zdajú byť v súčasnosti neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, ale kto vie? Možno budú realizované v budúcnosti, keď technika a technické podmienky dosiahnu ešte vyššiu úroveň. Predchádzajúce roky súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC ukázali, že ani predstavivosť detí nepozná hranice. Tento ročník by nemal byť výnimkou, a preto bude zaujímavé vidieť, ktoré vynálezy a akým spôsobom deti zobrazia.

Súťaž je dnes vo svojom desiatom ročníku. A ja som rada, že UNESCO plne podporuje tento vzdelávací a kultúrny projekt, pretože povzbudzuje deti k tvorivosti a zároveň pomáha rozšíriť ich chápanie rozdielnych názorov na kultúru v iných krajinách. Podporuje tento "vynález" jednej osoby, ktorý už desať rokov pomáha budovať globálne spoločenstvo rôznych ľudí, pochádzajúcich z mnohých krajín sveta.

Veľa šťastia všetkým!

Joie Springer
koordinátorka
UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL)

10 years of EX LIBRIS HLOHOVEC "invention"

springer International contest EX LIBRIS HLOHOVEC is one such activity asi t encourages greater community participation. From its beginning ten years ago, contest has grown from strenght to strenght and is now an international event eagerly awaited by children and adults around the world. This year´s theme which celebrates human invention and creativity is therefore all the more welcome and UNESCO has supported the contest with a pleasure once again.

Inventions are the tangible evidence of creativity. Some have drastically revolutionized the world, introducing new concepts, models and tools that have transformed our way of life, usually for good but occasionally for bad. Some of the most notable inventions include the first stone tools from prehistoric societies, the first writing system, movable type printing, the steam engine, vaccination, refrigeration, aeroplanes, television, cellular telephones and the World Wide Web. All of these have radically changed human society.

There seems to be no limit to the imagination of human beings. Some ideas are impractical and remain unachievable, but others can be realized in time after engineering and technical conditions have evolved.

Taking this unlimited imagination when it comes to inventions into perspective, it will be interesting to see what the entries in this year's competition will depict. Previous contests have shown that the imagination of a child also knows no bounds and this year should be no exception.

The competition is now in its tenth year. And I am pleased, that UNESCO fully supports this educational and cultural project as it serves to encourage children to express their creativity and, at the same time, helps to widen their appreciation of the cultural viewpoints of others. UNESCO supports this "invention" of one person, which has helped to build a global community involving different peoples across the world.

Good luck to all!

Joie Springer
Coordinator
UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL)
TOP

 Designed and created by AMANET C 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC C  2004