PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA PODMIENKY 9. ROČNÍKA 
SÚŤAŽE EX LIBRIS HLOHOVEC
WORD - Format .DOC (53 KB)
Podmienky 9. ročníka súťaže    
(roku 2005)

Téma:
          MOJ NAJÚŽASNEJŠÍ ZÁŽITOK

Kategórie:

 • Návrh na ex libris.
 • ZŠ    - základné školy
 • ZUŠ - základné umelecké školy
 • Originálny ex libris.
 • ZŠ    - základné školy
 • ZUŠ - základné umelecké školy
 • Podmienky pre účasť:
  1. Návrh vyhotovte tušom v čiernobielej kombinácii (perokresba, práca štetcom). Kresba môže byť kolorovaná akvarelovými farbami, nie maľovaná.

  2. Exlibris vyhotovte v niektorej grafickej technike (linoleoryt, linoleorez, drevorez, drevoryt, papieroryt, plastikoryt, suchá ihla) v čiernobielom prevedení, prípadne vo farebnej kombinácii.

  3. Obrazová a textová časť návrhu nesmie byť väčšia ako 13x9 cm a treba ju umiestniť na biely rysovací kartón veľkosti 21x15 cm (A5) do stredu plochy.

  4. Formát ex libris nesmie prekročiť 13x9 cm, odporúčame veľkosť 11x8 cm, ktorá je na použitie do kníh vhodnejšia.

  5. Obrazová a textová časť originálneho exlibrisu tiež nesmie byť väčšia ako 13x9 cm a musí byť vytlačená alebo nalepená na tvrdší rysovací kartón bielej farby veľkosti 21x15 cm (A5) prípadne na farebný materiál do stredu plochy. Obrazová časť môže byť viacfarebná.

  6. Súťažné práce, návrhy alebo originálne exlibrisy, musia obsahovať označenie EX LIBRIS a celé meno vlastníka alebo inštitúcie (napríklad Jozef Sokol alebo J. SOKOL). Iniciálky, iba krstné meno alebo jeho variant táto súťaž nepripúšťa.

  7. Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme.

  8. Každý účastník súťaže môže prihlásiť najviac 2 práce.

  9. Každá prihlásená práca musí byť na zadnej strane označená celým menom autora, údajom o jeho veku, adresou školy alebo odosielateľa.
   Pri hromadnej zásielke treba pripojiť zoznam súťažiacich so všetkými požadovanými údajmi.

  10. Prihlásené súťažné práce ostávajú majetkom organizátorov s právom vystavovania a použitia pre propagačné a ďalšie účely.

  11. Súťažné práce zašlite do 30. apríla 2005 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec.
   Neodkladajte, prosím, prihlášky súťažných prác na posledné dni, sťažíte tým prácu organizátorov.

  12. Hodnotiaca porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak kvalita prác nedosahuje zodpovedajúcu úroveň.

  13. Každý súťažiaci prihlásením svojich prác prijíma vypísané podmienky súťaže.

  14. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie ocenení bude 7. októbra 2005. Miesto konania oznámia organizátori samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, na webstránke (www.elap-hlohovec.sk) a v masmédiách.
  Ďalšie informácie získate na tel. č.: 033/7424657
  e-mail: info@elap-hlohovec.sk, www.elap-hlohovec.sk
  TOP

   Designed and created by AMANET © 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004