PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA PODMIENKY SÚŤAŽE EX LIBRIS HLOHOVEC
WORD - Format .DOC (49 KB)
Podmienky 8. ročníka súťaže    

Téma:
          CIRKUS A DIVADLO

Kategórie:

 • Návrh na ex libris.
 • ZUŠ
 • Originálny ex libris.
 • ZUŠ
 • Podmienky pre účasť:
  1. Návrh – čiernobiela kresba tušom (perokresba, práca štetcom). Môže byť kolorovaná akvarelovými farbami (nie maľovaná).

  2. Ex libris – použite grafické techniky linoleoryt, linoleorez, drevorez, drevoryt, plastikoryt, suchá ihla. Tlač v čiernobielom prevedení, prípadne dvojfarebne.

  3. Formát návrhu nesmie prekročiť 13 x 9 cm, môže byť menší. Návrh umiestnite na biely rysovací kartón veľkosti 21 x 15 cm (A5) do stredu plochy.

  4. Formát ex libris nesmie prekročiť 13 x 9 cm, odporúčame veľkosť 11 x 8 cm, ktorá je na použitie do kníh vhodnejšia.

  5. Ex libris vytlačte na biely rysovací kartón 21 x 15 cm (A5) alebo ho na takýto rys nalepte. Súťažné práce, ktoré nebudú týmto spôsobom upravené nezaradíme do hodnotenia. Samotný ex libris môže byť vytlačený aj na farebnom papieri.

  6. Súťažná práca musí obsahovať označenie EX LIBRIS a celé meno vlastníka alebo inštitúcie (JOZEF SOKOL, J.SOKOL alebo Z KNÍH JOZEFA SOKOLA).
   Obrazová časť musí súvisieť s témou súťaže.

  7. Každý účastník súťaže môže prihlásiť najviac dve práce.

  8. Súťažné práce musia byť na zadnej strane vpravo dolu označené celým menom autora, údajom o veku, adresou školy alebo odosielateľa. Pri hromadnej zásielke treba pripojiť zoznam súťažiacich a ich rodné číslo alebo rok narodenia.

  9. Prihlásené súťažné práce ostávajú majetkom organizátora súťaže s právom vystavovania a použitia na propagačné a ďalšie účely.

  10. Súťažné práce zašlite do 30. apríla 2004 na adresu: Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Námestie svätého Michala 3, 920 01 Hlohovec.

  11. Hodnotiaca porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak kvalita prác nedosahuje zodpovedajúcu úroveň.

  12. Každý súťažiaci svojou prihláškou (zaslaním prác) prijíma vypísané podmienky súťaže.

  13. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie ocenení bude 8. októbra 2004. Miesto konania oznámia organizátori samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, na www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.
  V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.
  TOP

   Designed and created by AMANET © 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004